کاربر سمانه جهانبخش

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
وبسایت:

فعالیت توسط سمانه جهانبخش

امتیاز: 68,400 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 1
پاسخ ها: 1,130 (71 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 30
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 8 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 213 امتیازات مثبت, 134 امتیازات منفی
...