کاربر شایان غدیری

عضوی به مدت 1 سال
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
وبسایت:

فعالیت توسط شایان غدیری

امتیاز: 29,570 امتیاز (رتبه بندی #11)
سوالات: 0
پاسخ ها: 545 (20 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 6 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 169 امتیازات مثبت, 106 امتیازات منفی
...