کاربر فاطمه علی اکبری

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
وبسایت:

فعالیت توسط فاطمه علی اکبری

امتیاز: 77,300 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0
پاسخ ها: 1,147 (76 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 342 سوال, 191 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 492 امتیازات مثبت, 41 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 327 امتیازات مثبت, 170 امتیازات منفی
...