کاربر نگین توسلیان

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
وبسایت:

فعالیت توسط نگین توسلیان

امتیاز: 45,880 امتیاز (رتبه بندی #5)
سوالات: 0
پاسخ ها: 713 (56 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 28
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 14 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 8 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 96 امتیازات مثبت, 81 امتیازات منفی
...